bueno

21 tekstów – auto­rem jest bueno.

pierwszy raz jeszcze raz

Mogę jeszcze raz
pier­wszy raz zobaczyć
ko­rowód od­ległych gwiazd
ot­wierając po­wieki słońce zahaczyć
roz­dziewiczyć łzą naiwną oczy
poczuć że czas przes­tał się toczyć
za­pom­nieć o wczo­raj jut­ro znowu
na początku i na końcu lotu
w środ­ku pier­wszej i os­tatniej rundy
nig­dy zno­wu nie przeżyć tej sekundy
pat­rzeć na Ciebie z podzi­wem i lękiem
upaść, wstać i unieść rażony Twym pięknem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 maja 2015, 00:15

Mały ogień może zga­sić pod­much wiat­ru, ale ten sam wiatr może roz­niecić wiel­ki ogień. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 30 kwietnia 2013, 00:14

O tym ja­kim jes­teś człowiekiem, świad­czy os­tatni z twoich czynów. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 kwietnia 2012, 20:46

Dwa ciała, które szyb­ko się do siebie zbliżają, równie prędko od­dalą się względem siebie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 marca 2012, 16:45

Cza­sem upa­dek świad­czy o wielkości. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 marca 2012, 15:22

Zwierzęta uciekają przed dra­pieżni­kami, które na nie po­lują. Ogólnie uni­kają zag­rożenia. Różni­ca między ludźmi a zwierzęta­mi jest ta­ka, że człowiek oprócz te­go ucieka często przed szczęściem i miłością. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 marca 2012, 20:48

Ludzie mają to do siebie, że nie pot­ra­fią zaufać przez­nacze­niu. Zaczy­nają pat­rzeć na nie po­dej­rzli­wie, próbują od­wle­kać pójście drogą za­pisaną w gwiaz­dach. Nie wiedzą, że trze­ba zaufać na­tural­ne­mu biego­wi zdarzeń na które zgadza się ser­ce, a przeczy im mózg. Chy­ba kieru­je ni­mi strach. Bóg dał człowieko­wi uczu­cia by po­mogły mu podjąć de­cyzję, a nie przeszkadzały mu w tym. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 marca 2012, 21:06

Strach przed cier­pieniem jest gor­szy niż sa­mo cierpienie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 marca 2012, 16:37

Is­tnieje tyl­ko je­den grzech - nienawiść. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 marca 2012, 13:35

Łat­wo zna­leźć miłość, ale trud­niej ją dostrzec. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 marca 2012, 10:49
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 maja 2015, 22:56RozaR sko­men­to­wał tek­st pierwszy raz jeszcze raz

4 maja 2015, 18:23krysta sko­men­to­wał tek­st pierwszy raz jeszcze raz

4 maja 2015, 10:35Ragilia sko­men­to­wał tek­st pierwszy raz jeszcze raz

4 maja 2015, 00:15bueno do­dał no­wy tek­st pierwszy raz jeszcze raz